Он цагийн түүхэн товчоон

[stm_company_history][stm_company_history_item year=”2016 – 2017″ description=”Сургуульд түшиглэсэн сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээ төслийг Нийслэлийн 7 сургууль дээр хэрэгжүүлэв. ДЗМОУБ дэмжиж, санхүүжүүлэв”][stm_company_history_item year=”2015 – 2017 ” description=”2015-2017 он: “Хариуцлагатай хамтарсан баг” сургалтыг 5 аймаг, 62 суманд нийт 73 удаа зохион байгуулаад байна. “][stm_company_history_item year=”2015 – 2017″ description=”Хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчийн чадамжийг тогтоох Шинжээчийн дүгнэлт хийх олон улсын технологийг туршин нэвтрүүлж байна”][stm_company_history_item year=”2014 – 2017″ description=”“Хохирогчийн сэтгэл зүйн хохирлыг тогтоох арга зүйн туршилтуудыг хийж байна”][stm_company_history_item year=”2012 – 2016 ” description=”Хүүхэд Хамгааллын Үндэсний Сүлжээнд нэгдэж, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”-ийн ажлын хэсэгт ажиллаж, хуулийг амжилттай батлуулав”][stm_company_history_item year=”2010 – 2012 – 2016″ description=”Хүүхэд хамгаалал – Хамтарсан багийн үйлчилгээний маягт журам, боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллав”][stm_company_history_item year=”2009-2010″ description=”“Дэлхийн эмч нар” Францын олон улсын байгууллагатай хамтран “Архины хамаарал – Сэтгэл гутралаас ангижрах Когнитив зан үйлийн сэтгэл засал”-ын хөтөлбөрийг туршиж, эрхийг нь авч, ЭМЯ –ны үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн. ДЭМБ, “Дэлхийн Эмч нар” ОУБ санхүүжүүлсэн”][stm_company_history_item year=”2009″ description=”“Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албан сургалтын хөтөлбөр, журам ” Хууль зүйн сайдын тушаалаар батлуулан мэргэжүүлэх ажлын хэсгийг удирдаж ажилласан. НҮБХХ дэмжлэг үзүүлсэн”][stm_company_history_item year=”2009″ description=”Эмнэлэгт түшиглэсэн “Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчид нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх протокол” –ыг Эрүүл мэндийн сайдын 58 дугаар тушаалаар батлуулж, албан ёсоор хэрэгжиж эхлэхэд нөлөөлж ажилласан”][stm_company_history_item year=”2009 – 2013″ description=”“Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрсдлийг бууруулах” албан сургалтын үйл ажиллагааны төсөл- гэрээт ажлыг хийж гүйцэтгэв. ХЗДХЯ, ДЭМБ дэмжлэг үзүүлсэн”][stm_company_history_item year=”2009″ description=”Осол гэмтэл, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрт “хүчирхийлэл” категорийг оруулж, эрүүл мэндийн салбарт “Нэг цэгийн үйлчилгээ”нэвтрүүлэх тогтолцоог батлуулсан”][stm_company_history_item year=”2006 – 2008″ description=”Ураг төрлийн хүчингийн хохирогч хүүхэд, түүний ээжид сэтгэл зүйн хямралын зөвлөгөө өгөх технологи нэвтрүүлсэн. “Mama cash” санхүүжүүлэв”][stm_company_history_item year=”2007″ description=”“Би хотын иргэн боллоо” – орон нутгаас шилжин ирэгсдийг хотын амьдралд дасан зохицоход нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлэв. Дэлхийн Банк санхүүжүүлсэн”][stm_company_history_item year=”2007″ description=”“Би гэртээ харимаар байна”- хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх төсөл хэрэгжүүлэв. AUSAID санхүүжүүлсэн”][stm_company_history_item year=”2006″ description=”Монгол улсын Боловсролын тухай хуулинд бие махбодийн шийтгэл үзүүлэх, сэтгэл санааны дарамт үзүүлэх, хувийн нууцыг задруулахыг хориглосон заалт оруулахад нөлөөлж чадсан”][stm_company_history_item year=”2005 – 2006″ description=”Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн ажлын хэсэгт багаар ажиллаж, “Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албан сургалт” болон “Тусдаа амьдрахыг даалгах” тухай заалтыг анх удаа тусгуулсан”][/stm_company_history]