НОЙРНЫ ЭМ УУДАГ ЗУРШИЛТАЙ ХҮМҮҮС

Нойрсуулах үрэл нь тухайн хүнийг унтахад нь тусалдаг эм юм. Хамгийн нийтлэг хэрэглэгддэг нь диазепам, нитразепам, лоразепам, хлордиазепоксид болон алпразолам зэрэг болно (Бүлэг 11- д худалдааны нэрнүүд байгаа). Энэ хэсэгт нойрны үрлийн хамааралтай болсон хүмүүсийн талаар өгүүлнэ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *